تبلیغات
عشق یعنی زندگی؟..... - حکایت

عشق یعنی زندگی؟.....

عشق لحظه ای...

حکایت

حکـــــــــــــــــــــایت ِ

حکـــــــــــــــــــــایت ِ من… حکایت کسی بود که عاشق دریا بود ;اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت… دلباخته ی سفر  بود; اما  همســـــــــــــــــــــفرنداشت... زخم داشت;اما ننالیـــــــــــــــــــــد گریه کرد; اما اشک نریخـــــــــــــــــت… حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه…پر از فریاد بود; اما سکـــــــــــــــوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…  حکایت کسی بود که زجر کشید ;اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد

[ چهارشنبه 13 دی 1391 ] [ 07:06 ب.ظ ] [ HAMID hamida250@yahoo.com ] [ نظرات() ]